Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8053 — AVIVA / Group CM-11 / Office Building) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)