Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8053 — AVIVA/Group CM-11/Office building) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)