Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 21, 24 Ιανουάριος 2003