Mål C-14/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 8 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Société Euro Park Service, som med avseende på rättigheter och skyldigheter har trätt i stället för bolaget SCI Cairnbulg Nanteuil mot Ministre des finances et des comptes publics (Begäran om förhandsavgörande — Direkt beskattning — Bolag i olika medlemsstater — Gemensamt beskattningssystem — Fusion genom absorption — Skattemyndighetens förhandsgodkännande — Direktiv 90/434/EEG — Artikel 11.1 a — Skatteundandragande eller skatteflykt — Etableringsfrihet)