Υπόθεση C-14/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 8ης Μαρτίου 2017 [αίτηση του Conseil d'État (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Société Euro Park Service, καθολική διάδοχος της société Cairnbulg Nanteuil, κατά Ministre des finances et des comptes publics (Προδικαστική παραπομπή — Άμεση φορολογία — Εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών — Κοινό φορολογικό καθεστώς — Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως — Προηγούμενη έγκριση εκ μέρους της φορολογικής αρχής — Οδηγία 90/434/ΕΟΚ — Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α' — Φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή — Ελευθερία εγκαταστάσεως)