Дело C-14/16: Решение на Съда (първи състав) от 8 март 2017 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Société Euro Park Service, правоприемник на правата и задълженията на дружеството Cairnbulg Nanteuil/Ministre des finances et des comptes publics (Преюдициално запитване — Пряко данъчно облагане — Дружества от различни държави членки — Обща система за данъчно облагане — Сливане чрез придобиване — Предварително одобрение от данъчната администрация — Директива 90/434/ЕИО — Член 11, параграф 1, буква а) — Данъчна измама или отклонение от данъчно облагане — Свобода на установяване)