Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1053 zo 16. júla 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 4987] (Text s významom pre EHP)