Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1053 (2020. gada 16. jūlijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 4987) (Dokuments attiecas uz EEZ)