Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 634/2011 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011 , σχετικά με την προκήρυξη διαρκούς διαγωνισμού για την περίοδο εμπορίας 2010/2011 για την εισαγωγή ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 με μειωμένο δασμό