Държавна помощ — Франция — Държавна помощ SA.49414 (2019/NN) — Реформа на законодателната и регулаторната уредба, приложима за съхранението на газ във Франция — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюзТекст от значение за ЕИП.