Zaak F-45/06 REV: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 20 september 2011 — De Buggenoms e.a./Commissie (Openbare dienst — Procedure — Verzoek om herziening — Artikel 119 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht — Beslissing van het Gerecht — Verzoek om herziening van een beschikking inzake doorhaling na afstand van instantie — Gezag van gewijsde — Ontbreken — Ambtshalve aangevoerde niet-ontvankelijkheid)