Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/248 (2018. gada 13. novembris), ar kuru labo Regulu (ES) Nr. 63/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus attiecībā uz atkāpi no īpatnējo CO2 emisiju mērķiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 443/2009 11. pantu (Dokuments attiecas uz EEZ.)