Делегиран регламент (ЕС) 2020/1238 на Комисията от 17 юни 2020 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 по отношение на оценката на изпълнението на схемата за училищата