Ευρετήριο της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και άλλων πράξεων των κοινοτικών οργάνων. Τόμος Ι Αναλυτικός κατάλογος (Ημερομηνία αναφοράς: 1η Δεκεμβρίου 1987) 10η Έκδοση