Zaak T-874/19: Arrest van het Gerecht van 25 november 2020 — Impera/EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk Flaming Forties – Ouder nationaal beeldmerk 40 FLAMING FRUITS – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]