Дело T-874/19: Решение на Общия съд от 25 ноември 2020 г. — Impera/EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Flaming Forties“ — По-ранна национална фигуративна марка „40 FLAMING FRUITS“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)