Решение на Комисията от 27/04/2007 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4608 - SIEMENS / UGS CORPORATION) съгласно Регламент (ЕИО) № /2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)