Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8870 – E.ON/Innogy) (Text s významom pre EHP)