Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8870 – E.ON/Innogy) (Dokuments attiecas uz EEZ.)