Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8870 – E.ON/INNOGY) (Tekst značajan za EGP.)