Υπόθεση C-363/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ελλάδα) στις 7 Ιουλίου 2011 — Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού κατά Υπηρεσίας Ελέγχου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου