Решение на Комисията от 03/10/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8170 - CHEMCHINA / ADAMA) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)