Υπόθεση F-148/15 R: Διάταξη του προέδρου του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 20ής Ιανουαρίου 2016 — Brouillard κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Αποκλεισμός από τις δοκιμασίες διαγωνισμού — Ασφαλιστικά μέτρα — Αίτηση προσωρινών μέτρων — Επείγον — Δεν συντρέχει)