Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 297, 10 Νοέμβριος 1995