Nariadenie Komisie (ES) č. 1519/2007 z 19. decembra 2007 , ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2430/1999, (ES) č. 418/2001 a (ES) č. 162/2003, pokiaľ ide o povolenie určitých doplnkových látok v krmivách patriacich do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok (Text s významom pre EHP )