Komisijas Regula (EK) Nr. 1519/2007 ( 2007. gada 19. decembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2430/1999, (EK) Nr. 418/2001 un (EK) Nr. 162/2003 attiecībā uz to, ar kādiem noteikumiem atļauj izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas, kas pieder pie kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupas (Dokuments attiecas uz EEZ )