2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1519/2007, iš dalies keičiantis reglamentų (EB) Nr. 2430/1999, 418/2001 ir 162/2003 nuostatas dėl leidimo naudoti tam tikrus kokciodiostatų ir kitų vaistinių medžiagų grupei priskiriamus pašarų priedus sąlygų (Tekstas svarbus EEE )