Úradný vestník Európskej únie, L 346, 20. decembra 2013