Υπόθεση T-290/19: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Νοεμβρίου 2019 – Stada Arzneimittel κατά EUIPO (Αναπαράσταση δύο παράλληλων καμπύλων κόκκινων γραμμών)