Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/349 на Комисията от 2 март 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916 по отношение на работните условия в някои градски или междуградски райони