Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/881 z 23. marca 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/689, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá dohľadu, eradikačných programov a štatútu bez výskytu choroby pre určité choroby zo zoznamu a objavujúce sa choroby (Text s významom pre EHP)