Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2014 av den 14 december 2018 om ändring av bilaga I till beslut 2010/221/EU vad gäller förteckningen över områden i Irland som är fria från herpesvirus OsHV-1μVar [delgivet med nr C(2018) 8618] (Text av betydelse för EES.)