Γραπτή ερώτηση E-6908/10 Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE) προς την Επιτροπή. Προώθηση των πηγών ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2020