Predmet C-298/17: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 13. prosinca 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État – Francuska) – France Télévisions SA protiv Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (Zahtjev za prethodnu odluku — Direktiva 2002/22/EZ — Elektroničke komunikacijske mreže i usluge — Univerzalna usluga i prava korisnika — Poduzeće koje pruža elektroničku komunikacijsku mrežu koja se rabi za distribuciju radijskog i televizijskog emitiranja javnosti — Poduzeće koje nudi prikazivanje televizijskih programa kontinuiranim prijenosom (streaming) i uživo na internetu — Obveze prijenosa (must carry))