Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10062 — SDK/Freja Transport & Logistics) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 1/01