Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/57/EK ( 2008. gada 17. jūnijs ) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (pārstrādāta) (Dokuments attiecas uz EEZ)