Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB 2008 m. birželio 17 d. dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)