Държавна помощ — Швеция — Държавна помощ C 33/08 (ex N 732/07) — Държавни помощи в голям размер за научноизследователска и развойна дейност на Volvo Aero — GEnx — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (Текст от значение за ЕИП)