Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/135 i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/132, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji