Γραπτή ερώτηση αριθ. 1939/82 του κ. Roger-Gérard Schwartzenberg προς το Συμβούλιο Θέμα: Σχέσεις με τη Νορβηγία