Υπόθεση T-294/20: Προσφυγή της 22ας Μαΐου 2020 — Talleres de Escoriaza κατά EUIPO — Salto Systems (KAAS KEYS AS A SERVICE)