Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 4ης Ιουλίου 1985. # J. W. M. Kromhout κατά Raad van Arbeid. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Raad van Beroep 's-Gravenhage - Κάτω Χώρες. # Κοινωνική ασφάλιση - Οικογενειακά επιδόματα. # Υπόθεση 104/84. Kromhout TITJUR