Υπόθεση C-635/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Ισπανία) στις 26 Αυγούστου 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi κατά Ayuntamiento de Arrigorriaga