Vec C-356/19: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 3. septembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – Poľsko) – Delfly sp. z o.o./Smartwings Poland sp. z o. o., anciennement Travel Service Polska sp. z o.o. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Článok 7 – Právo na náhradu v prípade meškania alebo zrušenia letu – Spôsoby náhrady – Návrh vyjadrený v národnej mene – Vnútroštátne ustanovenie, ktoré zakazuje výber meny veriteľom)