Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική — Υλοποίηση μεμονωμένων δράσεων βάσει της γραμμής του προϋπολογισμού 05 08 06 για το 2008