Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1100 на Комисията от 27 юни 2019 година за неподновяване на одобрението на активното вещество десмедифам в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (Текст от значение за ЕИП.)