Skriftlig fråga E-005056/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) till rådet. Diskriminering på grund av sexuell läggning i Italien