TITJUR Carbunión v. Rada Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 2. prosince 2011. # Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) proti Rada Evropské unie. # Řízení o předběžných opatřeních - Státní podpory - Rozhodnutí týkající se podpor určených k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných dolů - Návrh na odklad provádění - Neexistence právního zájmu na podání žaloby - Nesoulad s hlavní žalobou - Neoddělitelnost - Nepřípustnost - Vážení zájmů. # Věc T-176/11 R.