Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/680 z 30. apríla 2019, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (Text s významom pre EHP)