Решение (ЕС) 2018/311 на Съвета от 27 февруари 2018 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейския съюз и Азербайджанската република за улесняване на издаването на визи, във връзка с приемането на общи насоки за прилагането на посоченото споразумение